Regulamin/RODO

 

Klauzula informacyjna dla Czytelnika

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku z siedzibą przy ul. Rynek 4a , REGON: 310005457
 1. Inspektor ochrony danych Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku jest dostępny pod adresem email : gokramsk@gokramsk.pl
 1. Pani/a dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowa­dzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 1. Odbiorcą Pani/a danych będzie: SOKRATES-software, Leszek Masadyński, os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, REGON: 632009902—firma odpowiedzialna za oprogramowanie dla bibliotek na serwerach, której przechowujemy dane.
 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono wolumin oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty ostatniej wizyty.
 1. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na pod­stawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i narusza przepisy ogóle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Regulamin Korzystania ze zbiorów

Biblioteki Publicznej Gminy Kramsk

I

  PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki mają stali mieszkańcy Gminy Kramsk.
 2. Mieszkańcy nie mający stałego zameldowania na terenie wyżej określonym mogą korzystać z Biblioteki po złożeniu kaucji, która jest zwrotna po oddaniu książek. Wysokość kaucji określa jednorazowo kierownik placówki.
 3. Osoby pełnoletnie przy zapisie zobowiązane są do:
 • okazania dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania ,
 • zapoznania się z niniejszym regulaminem, wypełnienia zobowiązania o jego   znajomości i przestrzeganiu - potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 1. Osoby niepełnoletnie do Biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego. Wypełniają kartę zobowiązań i własnym podpisem stwierdzają znajomość regulaminu tym samym przyjmując na siebie odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań  wobec Biblioteki.
 1. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu, miejsca pracy i nauki.

II

WYPOŻYCZANIE

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z Biblioteki 5 woluminów na okres do jednego miesiąca.
 2. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć o dalszy miesiąc po zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi osobiście lub telefonicznie.
 3. W przypadku zapotrzebowania ze strony innych czytelników na konkretny tytuł, Biblioteka może odstąpić od przedłużenia terminu i żądać zwrotu książek przed jego upływem. Jeśli czytelnik nie zwraca w terminie książek zamówionych przez innych czytelników wtedy bibliotekarz ma prawo takiemu czytelnikowi czasowo nie wypożyczać książek i nie realizować zamówień.
 4. Jeżeli czytelnik potrzebuje książek, jakich Biblioteka nie posiada może złożyć zamówienie na sprowadzenie zamówionych książek. Z książek takich korzysta się tylko na miejscu w czytelni Biblioteki.
 5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz książek zastrzeżonych przez bibliotekarza korzystać można tylko na miejscu w Bibliotece.
 6. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z Biblioteki.
 7. Czytelnik, nie posiada prawa wypożyczenia innym osobom książek będących własnością Biblioteki.

 III

OPŁATY ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

                Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §II pkt. 2 Biblioteka:

 1. Pobiera opłatę w wysokości 5 zł. za każdy miesiąc po upływie terminu zwrotu wypożyczonych książek.
 2. Biblioteka może wysłać upomnienie informujące o przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych książek oraz o naliczeniu opłaty za zwłokę. Czytelnik, do którego zostało wysłane upomnienie lub telefonicznie został poinformowany o upływie terminu zwrotu wypożyczonych książek, ponosi koszty upomnienia czy koszt połączenia telefonicznego.
 3. Jeżeli czytelnik nie zwraca książek w terminie, mimo monitów nie zwraca książek zamówionych przez innych czytelników, bibliotekarz ma prawo zablokować konto czytelnika i nie wypożyczać książek ani nie realizować zamówień. Blokada konta następuje we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy.
 4. W przypadku zwrotu książek po terminie pocztą, czytelnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysłania upomnień oraz do zapłacenia opłaty za zwłokę.

IV

ODSZKODOWANIE ZA ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane na karcie książki w zapisie komputerowym.
 2. W przypadku zagubienia lub kompletnego zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub do wielokrotnego zwrócenia jej wartości inwentarzowej.
 3. Za uszkodzenie książki czytelnik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, którego wysokość określa kierownik placówki bibliotecznej w zależności od stopnia uszkodzenia.
 4. W razie odmowy czytelnika do ponoszenia opłat z tytułu odszkodowań Biblioteka dochodzi swych praw na drodze sądowej.

V

PORADY I INFORMACJE

 1. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące doboru lektury i książek na interesujące go tematy , może korzystać z katalogów bibliotecznych, uzyskiwać porady bibliograficzne, rzeczowe i tekstowe.

 VI

ŻYCZENIA I ZAŻALENIA CZYTELNIKÓW

 1. Życzenia i zażalenia czytelnik może wpisywać do „Księgi życzeń i zażaleń”, która znajduje się u kierownika placówki bibliotecznej, z której korzysta czytelnik. Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do Dyrektora GBP, ul. Rynek 4a, tel. 63 2470001

VII

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być decyzją Dyrektora Biblioteki czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Niniejszy regulamin obowiązuje od 5 stycznia 1997 roku.

Regulamin zatwierdzono na podstawie: Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. nr 85, poz. 539 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) zatwierdzony decyzją Rady Gminy z dnia 1 stycznia 1997 roku.

 

 

 

 

Skip to content