O nas

GOK Kramsk

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Pragniemy być przystanią dla ludzi z pasją, dla mieszkańców gminy w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Chcemy żeby oferta zajęć artystycznych uwzględniała oczekiwania mieszkańców i dawała możliwość realizowania zainteresowań i rozwoju osobistego.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi:

 • Biblioteka Publiczna Gminy Kramsk

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest:

 • rozpoznawanie oraz rozbudzanie potrzeb kulturalnych
 • tworzenie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze
 • prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej
 • organizowanie imprez kulturalnych
 • koordynowanie i nadzorowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego
 • upowszechnianie wartości dziedzictwa kulturowego

Praca i działalność Gminnego Ośrodka Kultury to również stałe formy działalności ukierunkowane na pracę z dziećmi. Placówka prowadzi zajęcia wokalne, nauki gry na instrumentach, zajęcia rzeźbiarskie.

Jesteśmy organizatorami imprez  kulturalnych , wystaw, koncertów muzycznych, konkursów, spotkań autorskich oraz plenerowych imprez masowych . Poprzez nowe inicjatywy kulturalne i poszerzenie naszej oferty programowej staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Kramsk. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, chętnie podejmując współpracę przy realizacji nowatorskich przedsięwzięć artystycznych.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://gokramsk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 20 grudnia 2016 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 stycznia 2021 roku.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 

 • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audio deskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • W serwisie nie jest zdefiniowany język główny strony,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W tej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższych miesiącach.

Serwis wyposażony jest w Widget Dostępności

 • Widget ułatwia przeglądanie treści na stronie z różnymi dysfunkcjami,
 • Widget znajduje się w prawym górnym rogu witryny i posiada następujące przełączniki :

zwiększony tekst

zmniejszony tekst

czytelna czcionka

litery czarno-białe

wysoki kontrast

negatyw

jasne tło

linki podkreślone

reset

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.30

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Domagalski email: gokramsk@gokramsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2470 001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury prowadzą dwa wejścia.

Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy tj. od godz. 8.00 do godz. 21.00, wejście boczne jest dostępne w godzinach pracy administracyjnej tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00. Wejście boczne jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku Biblioteki Publicznej prowadzi jedno wejście.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków z barierką umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest platforma dla niepełnosprawnych obsługiwana przez pracownika. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze . Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych)

 

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

- PJM (polski język migowy),

- SJM (system językowo-migowy),

- SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

 

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu lub e-mail.

Komunikacja

W najbliższym otoczeniu budynku znajdują się :

 • przystanek autobusowy ( linie PKS)
 • parking

 

Nasze zespoły

Skip to content