ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk w dniach od 01.06.2018 do dnia 30.11.2018 roku realizowało zadanie z zakresu  kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego : Wspieranie przedsięwzięć mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu dla dzieci i młodzieży „Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kramsk i Gminy Ślesin”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się zajęcia nauki gry na instrumentach oraz zajęcia taneczne. Celem zadania było rozwijanie zainteresowań i umiejętności muzycznych i tanecznych u dzieci i młodzieży oraz wyrównanie szans edukacyjnych . Zadanie realizowane było dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego.